วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

01166521             จิตวิทยาการเรียนการสอน                                                                                                           
              แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการตลอดชีวิต ทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เทคนิคการสังเกตและการวิเคราะห์พฤติกรรมในชั้นเรียน
                 
01166522           พฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษา                                                                              
               ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการวางแผน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
            
01166524             ทฤษฎีบุคลิกภาพและแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
               ทฤษฎีบุคลิกภาพ แรงจูงใจ  และเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพและแรงจูงใจของผู้เรียน
                
01166526             แนวโน้มร่วมสมัยในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้                     
              การศึกษาหลังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูปการศึกษาพ.. 2542 องค์กรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ความหลากหลายทางความคิดเกี่ยวกับการศึกษา ภูมิปัญญาถิ่น ผลกระทบทางสังคมจากการปฏิรูปการศึกษา

01166527             จิตวิทยาสังคมทางการศึกษา                                                                      
              ทฤษฎีและหลักการจิตวิทยาสังคม ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะต่างๆทางจิตวิทยาของมนุษย์ในกลุ่มสังคม พฤติกรรมของนักเรียนและกลุ่มเรียน ผลกระทบของสังคมที่มีต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน

01166571           พุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา                                                                                                
              สาระสำคัญของพุทธจิตวิทยาในเรื่องจิตและกรรมซึ่งเป็นที่แสดงผลของการศึกษา บทบาท และความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ปัญญา และแรงจูงใจในกระบวนการพัฒนา ระบบการพัฒนามนุษย์ด้วยไตรสิกขาและการนำมาใช้ทางการศึกษา และการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
                            
01166591             ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์                                                                     
               หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

01166594             การฝึกงาน                                                                                                            
                การฝึกงานจิตวิทยาการศึกษา หรือจิตวิทยาการปรึกษา หรือจิตวิทยาการแนะแนวในสถานศึกษา

01166595             การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                                                                          
              การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท  เรียบเรียงเป็นรายงานและนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายของปริญญาโท แผน ข

01166597             สัมมนา                                                                                                                                
            การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางจิตวิทยาการศึกษา การปรึกษาและการแนะแนวในระดับปริญญาโท
    
01166598             ปัญหาพิเศษ                                                                                                                             
               การศึกษาค้นคว้าทางจิตวิทยาการศึกษา การปรึกษาและการแนะแนวระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

01166599             วิทยานิพนธ์                                                                                                                    
              วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์


01166541            ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาในสถานศึกษา                                                               
               การศึกษาเปรียบเทียบมโนคติต่างๆ เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ โครงสร้าง และพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ธรรมชาติของความวิตกกังวล เป้าหมายของการปรึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษา จรรยาบรรณการเป็นผู้ให้การปรึกษา กระบวนการ และขั้นตอนการปรึกษา เทคนิคต่างๆ ตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆประโยชน์และข้อจำกัดของทฤษฎีการปรึกษาต่างๆ ที่ใช้ในสถานศึกษา การเลือกสรร และบูรณาการทฤษฎีการปรึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง

01166543            การปรึกษารายบุคคล                                                                                                             
                    วิชาพื้นฐาน: 01166541
               การฝึกทักษะพื้นฐาน และเทคนิคต่างๆ ในการปรึกษารายกรณี การสัมภาษณ์ การสร้างสัมพันธภาพ การฟัง และการเลือกวิธีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้รับการปรึกษา กระบวนการส่งต่อในกรณีเร่งด่วน การวางแผนกระบวนการและการบูรณาการเทคนิคที่เหมาะสมในการให้การปรึกษา

01166544             เทคนิคกลุ่มในการปรึกษา                                                                     
                       วิชาพื้นฐาน: 01166541
             ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆ องค์ประกอบของกลุ่ม กระบวนการ/ขั้นตอนของกลุ่ม จุดมุ่งหมายของกลุ่ม ข้อเด่น ข้อจุดของการดำเนินการกลุ่ม กลุ่มชนิดต่างๆ การประเมินและการใช้เทคนิคต่างๆ จรรยาบรรณในการดำเนินการกลุ่ม เทคนิคการปรึกษาแบบกลุ่ม เน้นการพัฒนาแนวคิด เจตคติ ทักษะในการนำกลุ่ม ฝึกทักษะการปรึกษาแบบกลุ่ม และเพื่อการฝึกทักษะการเป็นผู้นำกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

01166546             พัฒนาการอาชีพและการปรึกษาด้านอาชีพ                                                             
                        วิชาพื้นฐาน: 01166541
               ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านอาชีพ กระบวนการปรึกษาที่ช่วยบุคคลและรูปแบบการวางแผนการศึกษาซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ รวมทั้งศึกษาแบบทดสอบที่ใช้ในการปรึกษาด้านอาชีพและการศึกษาสำหรับบุคคลในวัยต่างๆ

01166547             การปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์                                                                     
                          วิชาพื้นฐาน : 01166541
              การให้การปรึกษาโดยใช้หลักพุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต โดยการพัฒนาผู้รับการปรึกษาตามหลักองค์รวมแบบไตรสิกขาที่มีเป้าหมายคือการพัฒนาปัญญา สมาธิและพฤติกรรม  การฝึกวิธีคิดตามแนวปัญญา (โยนิโสมนสิการ)

01166531             พลวัตในการแนะแนว                                                                      
               ปรัชญา หลักการ วัตถุประสงค์ และ  ขอบข่ายของบริการแนะแนว รูปแบบของการจัดและการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา การใช้หลักการแนะแนวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาด้านการศึกษา อาชีพสังคมและการปรับตัวของผู้เรียน  การพัฒนาให้มีบุคลิกภาพของครูแนะแนว มีความรู้ใน การศึกษารายกรณี เครื่องมือในการแนะแนว และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การศึกษานอกสถานที่
  
01166532           เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวเชิงลึก                                                               
              การใช้เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเพื่อการแนะแนว เน้นประสบการณ์การใช้เครื่องมือและเทคนิคแนะแนว กรณีศึกษา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแนะแนว
             
01166534            สุขภาพจิตและการปรับตัว                                                                                
                ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการปรับตัว วิธีการที่แต่ละคนเผชิญกับปัญหาของตน  การส่งเสริมสุขภาพจิต การแก้ไขและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการปรับตัวในสถานศึกษา

01166535             จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ                                                               
               ปัญหาทางการศึกษาและจิตวิทยาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ลักษณะ สาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย และการจัดโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  การให้ความช่วยเหลือบิดามารดา และครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

01166536             การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว                                                  
               ลักษณะและความจำเป็นของแบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยา ศึกษาการทดสอบสติปัญญา ผลสัมฤทธิ์ ความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพด้วยแบบทดสอบที่ไม่ซับซ้อน  ฝึกปฏิบัติการทดสอบ การให้คะแนน การแปลผลและการเขียนรายงานผลการทดสอบ การประชุมปรึกษาเพื่อรายงานผลการทดสอบและการวางแผนให้ความช่วยเหลือ

01166537             พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ                                                                                    
                          วิชาพื้นฐาน: 01166531
               แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ ทฤษฎีการเลือกอาชีพและทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ หลักการและวิธีการเลือกอาชีพ และการวางแผนทางอาชีพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ กระบวนการส่งเสริมพัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ บทบาทของครูในการส่งเสริมพัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ


Course description
01166521       Psychology of Learning and Teaching
              Concepts and principles of life span development theories, learning theories, motivation, personality, individual differences, observation techniques and classroom behavior analysis

01166522         Behavioral Science in Education
               Behavioral learning theories, principles of behavioral changes, and strategic planning for behavioral change

01166524            Theories of Personality Motivation for Development of Learners
               Theories of personality, motivation, and techniques for development of personality and motivation of learners

01166526            Contemporary Trends in Development of Learning Strategies
              Education after the 1999 education reform act, organization for learning development, diversities of thoughts on education, local wisdom, social impact of education reform.

01166527             Social Psychology in Education
              Theories and principles of social psychology, nature and changes in human psychological aspects in social groups, students’ behavior and study group, social impacts on classroom learning and teaching.

01166571            Buddhist Psychology for Education
              Essentials of Buddhist Psychology concerning mind and karma which are the spheres of the manifestation of education, roles and necessity of environment, wisdom, and motivation in human development, the system of human development consisting in the three-fold training (Trisikkha), its application in education, and off-campus practice

01166591             Research Methodology in Behavioral Science
              Research principles and methods in psychology, problem analysis for research topic identification, data collecting for research planning, identification of samples and techniques, research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation, and preparation for journal publication

01166594             Practicum
              Practicum in educational psychology or counseling psychology or guidance psychology in educational setting.

01166595              Independent Study
              Independent study on interesting topic at the master’s degree level, compile into a report and present in the final oral examination.

01166597             Seminar
              Presentation and discussion on current interesting topics in educational psychology, counseling and guidance at a master’s degree level.     

01166598             Special Problems
              Study and research in educational psychology, counseling and guidance at a master’s degree level and compile into a written report.

01166599             Thesis
              Research at the master’s degree level and compile into a thesis

01166541            Theories and Techniques of Counseling in Educational Setting
               Comparative study of conceptual frameworks about human nature, structure and development of personality, nature of anxiety, therapeutic goals, roles and functions of counselor, ethics in counseling profession, counseling process and stages, counseling techniques following theories, pros and cons between theories in educational settings, selection, and integration of counseling theories which are suitable to oneself.

01166543            Individual Counseling
                    Prerequisite : 01166541
               Practice of basic individual counseling skills and techniques, clinical interviewing technique, rapport building, listening and selecting effective interventions, analysis and appraisal of counselee’s problems and needs, individuals with crisis and referral, and planning and integrating effective techniques in counseling sessions.

01166544             Group Techniques  in  Counseling
                       Prerequisite: 01166541
               To understand different groups, parts of group, group process and stages, group purposes, strengths and weaknesses in group process, different kinds of groups, assessment and techniques in group counseling, ethical issues in group counseling, and use of techniques, emphasis on concepts, attitude and skill development in conducting a group, and practice how to conduct group counseling and to perform skills as an effective group leader

01166546             Career Development and Career Counseling
                       Prerequisite: 01166541
                Career development theories, process in counseling to help persons and education planning models which are important factors that influence in career decision making. Including, study career assessments which are using in career and educational counseling for person in various ages.

01166547             Buddhist Counseling
                       Prerequisite: 01166541
               Implementation Buddhist principles for counseling; preventing and solving mental health problems by using holistic approach of  threefold learning which its aims to develop counselee wisdom, concentration and behaviors; practicing systematic thinking  (Yonisomanasikara).

01166531             Dynamic Approach in Guidance
               Philosophy, principles, purposes and scope of guidance service, model of organization and administration of guidance service in educational setting, application of guidance principles on development promotion, prevention and treatment of the problems in personal, educational, vocational, and social aspects of the students, developing guidance characteristics, case study, guidance tools, students supporting systemand field trip.  

01166532           Advance Guidance Tools and Techniques
              Using guidance tools and techniques to gather and analyze individual data or group data for guidance, emphasizing hand on guidance tools and techniques, case study. and utilizing technology for guidance.

01166534            Mental Health and Adjustment
              Psychological theories and principles concerning with mental health and adjustment, methods that individual has confronted with problem, mental health promotion, treatment and prevention of mental health problems, and adjustment in educational setting


01166535             Psychology of Children with Special Needs
              Educational and psychological problems of children with special needs, characteristics, etiology, assessment, diagnosis, and educational programming for children with special needs, assistance for parents and families of children with special needs

01166536             Use of Psychological Tests for Guidance
              Characteristics and needs of standardized psychological tests, intensive introduction to the non-complicated intelligence, achievement, aptitude, interest, and personality tests, supervised practice in test administration, scoring, interpretation, and report writing of test results, case conference for reporting test results, and planning intervention

01166537             Life Career Development
                           Prerequisite: 01166531
               Concept of life career development, theories of vocational choice and theories of vocational development, principle and methods of career decision and career planning, factors influencing on vocational choice, the process of life career development promotion, and teacher’s role in life career development promotion.


Facebook Group: คืนสู่เหย้าชาวจิตวิทยาการศึกษาฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น