วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความเป็นมา


ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Website: http://edupsy.edu.ku.ac.th/new/

บทเพลงประจำภาควิชาฯ https://youtu.be/ZfTtP5oxkjk

ความเป็นมา
          ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวได้รับการจัดตั้งขึ้นในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 26 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2533  นับเป็นภาควิชาที่ ของคณะศึกษาศาสตร์
          ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เดิมเป็นสาขาวิชาหนึ่งอยู่ในภาควิชาการศึกษาที่รับผิดชอบหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมิถุนายน  พ..  2520   หลักสูตรสาขานี้จัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการในการผลิตบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ 4 (2520-2524)   ที่เน้นความเชี่ยวชาญวิชาการเฉพาะด้าน ประกอบกับมีการประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช  2521 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาตามความถนัด  ความสนใจ  จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรแนะแนว 
          ต่อมาภาควิชาฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งผ่านความเห็นชอบของทบวงมหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  พ..  2538  โดย เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะ คือ   ให้ความสำคัญกับการฝึกภาคปฎิบัติและเสริมความรู้ด้านพุทธจิตวิทยาควบคู่กับจิตวิทยาตะวันตก      เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวได้ผลมีประสิทธิภาพ
          เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ..2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ   ภาควิชาฯจึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 19  มีนาคม  พ.. 2550       หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.. 2550 นี้ เป็นหลักสูตรที่ไม่มีรายวิชารอง และจัดวิชาเอกเลือกเป็น 3 หมวดวิชา คือ จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาการปรึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว  เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด ความสนใจเฉพาะตน  นอกจากนี้  ภาควิชาฯ  เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาที่กำลังทำงานอยู่ หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว แต่ไม่สามารถลาศึกษาได้ในเวลาปกติให้ได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญทางด้านจิตวิทยา และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงได้ทำการเปิดการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว(ภาคพิเศษ) แผน ข ในปีการศึกษา 2552   และได้ทำการปรับหลักสูตรอีกครั้งในพ.ศ. 2555 และได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพัฒนาบุคคลเพื่อให้บุคคลรู้จักที่จะช่วยเหลือตนเองได้  จึงจำเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ประกอบกับงานที่ทำเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของบุคคล   ซึ่งต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และยึดหลักคุณธรรมเป็นสำคัญ  อีกทั้งต้องมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและการค้นคว้าด้วยตนเอง 

          นอกจากนี้  ภาควิชาฯยังมีภารกิจในการจัดสอนรายวิชาต่าง ๆ  ให้กับหลักสูตรอื่น ๆ  ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีรายนามต่อไปนี้
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพา  วีระไวทยะ              21 มี.. 2533  - 18 มิ.. 2533
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสะอาด  ณ ลำปาง             19 มิ.. 2533  -  23 .. 2543
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชัน  เกียรติบุตร                24 .. 2543  -  23 .. 2547
          รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งแสง  อรุณไพโรจน์            24 .. 2547  -  23 พ.ค. 2551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพิมพ์   ถิระวัฒน์                24 พ.ค. 2551  -  23 พ.ค. 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์  บุญสถิรกุล            24 พ.ค. 2555  -  23 พ.ค. 2559
         อาจารย์ ดร.มฤษฎ์  แก้วจินดา                           24 พ.ค. 2559  -  ปัจจุบัน

Facebook Group: จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
Facebook Group: คืนสู่เหย้าชาวจิตวิทยาการศึกษาฯ


History and Background
The Department of Educational Psychology and Guidance has been established in February, 1990 under the Faculty of Education, Kasetsart University (according to the announcement in the Government Gazette Volume 107, Part 26, February 15, 1990).  We are the fifth department under the Faculty of Education.
The Department of Educational Psychology and Guidance, which was a major field under the Department of Education, offered a master’s degree program in educational psychology and guidance program for graduate students.  This program was organized to educate graduates as the development plan No. 4 (2520-2524) which, focused on specific technical expertise. Then, the program was approved by Ministry of University Affairs on June 13, 1995.

            This program focused on practicing professional experience and enhancing Buddhism Psychology, to work in Educational Psychology and Guidance fields effectively. In 2005, department of Educational Psychology and Guidance developed the program to suit and conform with Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF). The developed program do not have minor subject and the major subject were divided into 3 major; Educational Psychology, Counseling Psychology, and Guidance Psychology. Also, student can choose the major subject which suit to their interest.  This program was approved on March 19, 2007. Moreover,  department of Educational Psychology and Guidance offered a part time (ภาคพิเศษ)  program (Plan B) for student, who are working full time job.

          The program's curriculum was re-validated by TQF on May 25, 2012. The latest program focuses on encouraging learners to grow up by themselves. Student, who are studying in this program, have to be proficient in theory and practice. Also, they must be capable of acquiring knowledge with the research process and the research on their own.

 

Name list of Head of the Department from past to present:

            Associate Professor Dr. Yupa Viravaidhaya                  March 1990 – June 1990

            Assistant Professor Srisa-ard Na Lampang                   June 1990 – May 2000

            Assistant Professor Unchun Keartibutra                         May 2000 – May 2004

            Associate Professor Dr. Rungsang Arunpairojana          May 2004 – May 2008

            Assistant Professor Worapim Thirawat                            May 2008 – May 2012

Association Professor Dr. Jittinun Boonsathirakul           May 2012 - May  2016

            Dr. Marid Kaewchinda                                                      May 2016 - Present 

2 ความคิดเห็น:

 1. เปิดรับนิสิตใหม่
  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  ภาคพิเศษ แผน ข (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) กำลังจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก รอบ 2 ตามกำหนดการนี้
  รับสมัคร 16 เม.ย. - 19 พ.ค. 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 มิ.ย. 2558
  สอบสัมภาษณ์ 20-21 มิ.ย. 2558
  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 25 มิ.ย. 2558
  รายงานตัวและลงทะเบียน 1- 18 ก.ค. 2558

  ปริญญาโทฯ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)
  รับสมัคร 6 เม.ย. - 12 มิ.ย. 2558
  สอบข้อเขียน 29 มิ.ย. 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 ก.ค. 2558
  สอบสัมภาษณ์ 9 ก.ค. 2558
  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 10 ก.ค. 2558

  รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.ku.ac.th/index2.php
  หรือ ธุรการภาควิชาฯ

  ตอบลบ
 2. รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์นี้ครับ http://grad.ku.ac.th/app58_special/files/master/XF75.pdf

  หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสมัครโปรดติดตอศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
  โทร. 0 2942 8413 (สายตรง) หรือ 0 2942 8200 – 45 ตอ 1884 , 1527

  ตอบลบ