วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว


ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
          ภาษาอังกฤษ  Master of Arts Program in Educational Psychology and Guidance

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
           ชื่อเต็ม   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
           ชื่อย่อ    ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
           ชื่อเต็ม   Master of Arts (Educational Psychology and Guidance)
           ชื่อย่อ    M.A. (Educational Psychology and Guidance)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต
          
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
          สถานภาพของหลักสูตร
            - หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอนเดือน  มิถุนายน พ.ศ.  2555
               - ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว    
               - เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา  2528
                - ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา  2555
                  
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
            หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติภายในปีการศึกษา 2556

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
       1. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาในวิชาจิตวิทยา การแนะแนว / การให้คำปรึกษา และวิชาที่เกี่ยวข้อง
       2. อาจารย์แนะแนวในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       3. บุคลากรทางการศึกษาที่ดูรับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนว การให้คำปรึกษาในทุกระดับการศึกษา
       4. บุคลากรทางด้านแนะแนวอาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น